INFORMACJA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocia, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,     o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (200 % wynosi 1402,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie 528,00 zł (200 % wynosi 1056,00 zł),

na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE POPŻ 2014-2020 – Warsztaty Edukacyjne

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ 2014-2020) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Banki Żywności realizują warsztaty edukacyjne, których celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Tematy warsztatów dotyczą zasad prawidłowego żywienia różnych grup ludności, zasad edukacji ekonomicznej, nie marnowania żywności oraz inspirujących warsztatów kulinarnych.

Osoby zainteresowane pobieraniem żywności zobowiązane są do uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z w/w formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do pracowników GOPS w Boronowie, ul. Dolna 2 do 31.01.2020r. , w godzinach:

  • poniedziałek – środa 8:00 – 10:00 i 14:00 – 15:00,
  • czwartek – 8:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00,
  • piątek – 8:00 – 10:00.

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2019.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach* całej rodziny za miesiąc listopad 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające w/w kryterium dochodowe, kryterium z art.7 i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

*zaświadczenie o wynagrodzeniu powinno zawierać: wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, składkę zdrowotną, składkę emerytalno – rentowo-chorobową, alimenty, inne potrącenia, wynagrodzenie netto.

W przypadku renty/emerytury decyzję ZUS / KRUS oraz odcinek pocztowy lub wydruk przelewu z banku za miesiąc listopad 2019r. Posiadacze gospodarstw rolnych nakaz płatniczy za 2019r.