Drukuj

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w której dodatkowo występuje:

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do w/w pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej)

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;

b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych;

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych, odzieży sportowej na zajęcia WF;

d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Wnioskodawca musi przedłożyć imienne faktury poniesionych wydatków, w terminie określonym decyzją.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami (zaświadczenia o uzyskanym dochodzie za sierpień, zaświadczenia GOPS, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, zaświadczenie o gospodarstwie rolnym) oraz klauzulą RODO należy złożyć w terminie do 15 września 2020 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 października 2020 roku.

Wniosek oraz klauzula RODO zamieszczone poniżej. Można również pobrać bezpośrednio u pracownika (Ewa Stefanik, pokój nr 10, II piętro).

WNIOSEK

FORMULARZ RODO