Informujemy, iż od dnia 1 października 2017 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu będzie świadczył w ramach Ambulatorium Ogólnego usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

            Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) od 08:00 do 08:00 dnia następnego, w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, przy ul. Grunwaldzkiej 9, wejście z boku budynku tak jak
do Poradni Specjalistycznych.

herb boronow 2Gmina Boronów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

     W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termo modernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie ATsys Sp. z o.o. SK z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza.

   W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt. Ankietę można wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:

Ankietę można również pobrać w postaci pliku i wypełnić w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Poniżej linki do plików:

Wypełniony plik można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu Gminy Boronów lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy!

herb boronow 2Wójt Gminy Boronów stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) informuje, że od 1 marca 2017r. na terenie Gminy Boronów obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia 2015 do stycznia 2017 wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma odbierająca odpady pobierała opłatę w wysokości 6,45 zł brutto od mieszkańca na miesiąc. Wzrost cen na rynku odpadów komunalnych spowodował, że obecnie, mimo zorganizowania aż trzech przetargów, najniższą ceną jaką udało nam się osiągnąć jest kwota 9,80 zł brutto od mieszkańca na miesiąc. Do tej opłaty należy doliczyć wszystkie koszty administracyjne ponoszone przez gminę (wynagrodzenie pracownika i pochodne, koszty materiałów biurowych itp.)

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Biorąc pod uwagę powyższe nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Boronowie uchwałą Nr 1/XXVI/2017 z dnia 18.01.2017 r.,
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty będą wynosiły:

1. Jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

a) 11 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 3 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

b) 9 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do czwartej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:

a) 20 zł miesięcznie od mieszkańca

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miło nam poinformować o bardzo wysokiej pozycji jaką zajęła nasza gmina w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W zestawieniu przygotowanym przez zespół kierowany rzez prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcę na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – Gmina Boronów zajęła 45 miejsce na 1563 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce. Ranking został przygotowany na podstawie 15 wskazników do których należały między innymi: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, dochody własne gminy, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

herb boronow 2UWAGA !

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie" od dnia 10.10.2016 nastąpi całkowiete zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Częstochowskiej. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2016.

 

W ORSIP – oficjalnym portalu mapowym województwa śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Na ich podstawie pracownicy Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego starali się odtworzyć realny przebieg szlaków. Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać poprzez funkcję zgłoś błąd, dostępną w ORSIP. Szlaki opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie identyfikujące obiekt na mapie "i" a następnie kliknąć na wybrany szlak. Link do mapy ze szlakami http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=64963.

szlaki

 

herb boronow 2 Władze Gminy Boronów prowadzą prace związane z przygotowaniem Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022

Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.