W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładającą na gminy obowiązek prowadzenia cyklicznych kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków informujemy, że od 3 lipca 2023 r. na terenie naszej gminy rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Boronowie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu. Niedopuszczalne jest także, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone i wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Boronów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boronów zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (34) 35 39 100 wew. 21 oraz tel. 723 595 005, lub w urzędzie gminy - II piętro, pokój nr 7.