Ważny komunikat

Do tut. Urzędu Gminy docierają sygnały mieszkańców, że firmy, które odwiedzają mieszkańców w ich domach w celu zawarcia umowy o dofinansowanie (prefinansowanie) w ramach programu „Czyste Powietrze” powołują się na współpracę z Gminą Boronów.

Informujemy, że Gmina Boronów nie współpracuje z żadnym wykonawcą oraz nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Mieszkaniec dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie na temat danej firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres, czy nie budzą Państwa wątpliwości.

W Urzędzie Gminy Boronów, piętro II, pokój nr 7 można uzyskać informacje na temat programu „Czyste powietrze” jak i otrzymać bezpłatnie pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu dotacji.

Osoba do kontaktu: Sylwia Piełot, tel. 34 3539 133 wew. 21, kom. 723-595-005

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok, aby zweryfikować uczciwość firmy, to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach, czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w internecie:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo‐akcyjne, akcyjne;
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.