EDYCJA 2006

ZADANIE 1.1 Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług.

Wyniki przeprowadzonego badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Gminy w Boronowie.

ZADANIE 2.1 Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.

Ankieta anonimowa badająca opinię klientów na temat przestrzegania kodeksu etycznego pracowników urzędu.

ZADANIE 3.1 Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

Procedura konsultacji społecznych.

Anonimowa ankieta w sprawie zbierania opinii, na temat zakresu spraw, które powinny być objęte procedurą obowiązkowych konsultacji społecznych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych.

 

EDYCJA 2005

Agora S.A. wydawca „Gazety Wyborczej” i portalu Gazeta.pl wspólnie z Fundacją Agory, Polsko -Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym ogłosiły w 2004 r. regulamin akcji społecznej pn. „Przejrzysta Polska”. Do akcji, prowadzonej w ciągu całego 2005 r., mogły przystąpić urzędy gmin, miasta, starostwa powiatowe.

Gmina Boronów była jednym z 775 samorządów z całej Polski, które zgłosiły udział w tej akcji. Zadaniem uczestników akcji było zrealizowanie zadań przypisanych sześciu zasadom dobrego rządzenia tj. przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Warunkiem ukończenia programu było zrealizowanie minimum sześciu zadań obligatoryjnych w w/w zasadach. Prócz zadań obligatoryjnych samorządy mogły także realizować zadania fakultatywne. Realizację zadań oceniali wyznaczeni eksperci.

4 marca br w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbyła się konferencja, na której 403 samorządy otrzymały certyfikaty poświadczające ukończenie akcji.

W Gminie Boronów w realizację akcji „Przejrzysta Polska” włączyły się oprócz Urzędu Gminy – Rada Gminy oraz Zespół Placówek Oświatowych. Zrealizowano następujące zadania;

1. Zasada przejrzystości

Zadanie obligatoryjne – Opracowanie kart usług świadczonych w samorządzie

Zadania fakultatywne:

Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu
Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji
2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

Zadanie obligatoryjne – Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy

Zadania fakultatywne - Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

3. Zasada partycypacji społecznej

Zadanie obligatoryjne – Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zadania fakultatywne:

Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

4. Zasada przewidywalności

Zadanie obligatoryjne – Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

5. Zasada fachowości

Zadanie obligatoryjne – Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.

6. Zasada rozliczalności

Zadanie obligatoryjne – Przygotowanie i rozpropagowanie książeczki (informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Zadania fakultatywne – Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego