herb boronow 2Wójt Gminy Boronów stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) informuje, że od 1 marca 2017r. na terenie Gminy Boronów obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia 2015 do stycznia 2017 wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma odbierająca odpady pobierała opłatę w wysokości 6,45 zł brutto od mieszkańca na miesiąc. Wzrost cen na rynku odpadów komunalnych spowodował, że obecnie, mimo zorganizowania aż trzech przetargów, najniższą ceną jaką udało nam się osiągnąć jest kwota 9,80 zł brutto od mieszkańca na miesiąc. Do tej opłaty należy doliczyć wszystkie koszty administracyjne ponoszone przez gminę (wynagrodzenie pracownika i pochodne, koszty materiałów biurowych itp.)

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Biorąc pod uwagę powyższe nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w Boronowie uchwałą Nr 1/XXVI/2017 z dnia 18.01.2017 r.,
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty będą wynosiły:

1. Jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

a) 11 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 3 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

b) 9 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do czwartej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:

a) 20 zł miesięcznie od mieszkańca

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.