ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego.

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

* pompy ciepła,

* ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

* 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,

* 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

NIE SKŁADAJ WNIOSKU JEŚLI:

*członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek,

*w twoim domu wykorzystywana jest energia elektryczna z mikroinstalacji,

*Ty lub członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego,

*twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który: 

-prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,

-jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, 

-sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych,

* członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku do innych źródeł ciepła, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie.

„Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę” /Horacy/

Mieszkańcy Boronowa i zaproszeni dostojni goście 28 listopada 2022 wzięli udział w pięknej i podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika na mogile wojennej Żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, którzy znaleźli swe miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Boronowie, a polegli w boju 1 września 1939 roku, w okolicy przysiółka Doły i Zumpów. 1 września 1939 roku, żołnierze 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, działającego w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec" prowadzili zacięte walki opóźniające przeciwko IV Korpusowi Armii Niemieckiej. Do najbardziej znanych należy bój w obronie pozycji „Lubliniec", której przez wiele godzin heroicznie bronił I batalion 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty strzegący głównej pozycji opóźniającej na linii rzeki Liswarty. Dzięki twardej obronie i aktywnym działaniom zaczepnym, zamiary nieprzyjaciela zostały udaremnione. W czasie zaciętych walk śmierć ponieśli bohaterowie spoczywający w Boronowie.

Całość artykułu do pobrania w pliku pdf

Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, internetu, gier itp. oraz członkowie ich rodzin.
W Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień.
Świadczona pomoc jest bezpłatna .

 HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNEGO

 

Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot /-/

Urząd Gminy Boronów informuje, że zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

            Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Boronów przedkładają w formie pisemnej Wójtowi Gminy Boronów, a osoby prawne Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, tj. do czasu sporządzenia następnej Informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

            Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Gmina Boronów ogłasza nabór do II tury na zakup preferencyjny węgla

Wszyscy mieszkańcy Gminy Boronów, którzy nie zakupili paliw stałych na sezon grzewczy 2022/2023, w ilości co najmniej 3 tony, w cenie poniżej 2 000 zł brutto za tonę , mogą złożyć stosowny wniosek osobiście w Urzędzie Gminy Boronów – pokój nr 11, sekretariat lub za pośrednictwem platformy epuap.

Wnioski dostępne na stronie internetowej ug.boronow.pl lub w Urzędzie Gminy pokój nr 11.

Mieszkańcy będą mogli zakupić kolejne 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo domowe i na jeden adres w 2023 roku, po cenie 1950 zł brutto za tonę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 3539100 wew. 23.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU OD 2.01.2023r. DO 31.01.2023r.

WNIOSEK DO POBRANIA