Gmina Boronów uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach projektu „ Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,2 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boronów”.
Poziom dofinansowania wyniósł 169 463,42 zł.

loga fotowoltaika

BON ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024r. można składać wnioski o bon energetyczny.
Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny jest wypłacany jednorazowo.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, bierze się pod uwagę w szczególności:
1) informacje w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
3) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 i 858),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
4) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 i 854).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zainteresowani mieszkańcy gminy Boronów mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2 w godzinach pracy ośrodka:
Poniedziałek, środa i czwartek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-16:00
Piątek 7:00-14:00

Kierownik GOPS
Barbara Witkowska

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje,że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „AKTYWNY SENIOR” województwa śląskiego 2024r. Konkurs organizowany jest przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. polityki Senioralnej na najbardziej aktywnego seniora odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych 9grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz instytucji publicznych w terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać do 16 września 2024r. poprzez odpowiedni formularz.
Poniżej link do szczegółowych informacji:
https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/dla-seniora/wydarzenia-dla-seniorow

Rusza projekt „Nasz Powiat Nasze Pasje” 2024

Wakacje wystartowały! Żeby nie były nudne powiat lubliniecki zorganizował dla Was maraton bezpłatnych zajęć. Kto może z nich skorzystać? Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

SZCZEGÓŁY I HARMONOGRAM

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 96/2024 z dnia 20.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 94/2024 z dnia 18.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 74/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - dz. 3686/1345

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 73/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - dz. 5104/643

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 72/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - dz. 5103/643

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 69/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 68/2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Boronów Nr 39/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

W związku z koniecznością wymiany zasuw na sieci wodociągowej przy ulicy Nowej oraz ulicy Nadrzecznej w Boronowie informuje się mieszkańców niżej wymienionych ulic, że w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8.00 do 14.00:

ul. 3 Maja numer 65 i 67
ul. Nadrzeczna
ul. Nowa
ul. Wolności numery nieparzyste (od 1 do 47)

Jednocześnie informujemy, że w dniach 18.06.2024 r. oraz 19.06.2024 r. do czasu odpowietrzenia i wypłukania końcówek sieci może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia u odbiorców.

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje osoby zakwalifikowane do programu FEPŻ, że w dniu 26.06.2024r. w godzinach 11:00- 14:00 w siedzibie GOPS będzie wydawana żywność.

Kierownik GOPS