Wójt Gminy Boronów informuje, że termin naboru ankiet do Programu Ograniczania
Niskiej Emisji - montaż instalacji fotowoltaicznych etap II został przedłużony
do dnia 15 lutego 2021r.


Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot

 

 

Wójt Gminy Boronów informuje, że w 2021 roku w Naszej Gminie będzie kontynuowany Program Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. Programem planujemy objąć 100 budynków mieszkalnych.

            Mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych oraz uzyskaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej i złożenie jej w terminie od 04 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021r. w tut. urzędzie.

            Maksymalne dofinansowanie dla jednego budynku wynosi do 7.000,00 zł  brutto, lecz nie wiecej niż 60 % kosztów kwalifikowanych.

            W ramach programu zawierane będą tzw. umowy trójstronne pomiędzy Operatorem działającym w imieniu gminy, Inwestorem (Mieszkańcem) i Wykonawcą na podstawie których dotacja przekazana zostanie przez gminę bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, natomiast mieszkaniec wpłaci Wykonawcy tylko część kosztów finansowanych przez niego.

            Mieszkaniec sam dokona wyboru firmy z listy otwartej firmy zgłoszonych - chętnych do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych.

            Środki na realizację programu pochodzić będą z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Katowicach.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ankiety złożone przed wyznaczonym terminem oraz w pierwszym naborze nie będą rozpatrywane.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, które planują dokonać montażu instalacji fotowoltaicznych mogą także ubiegać się o dotację w wysokości do 5.000,00 zł. w ramach Programu Czyste Powietrze (warunkiem uzyskanie dotacji jest jednak wymiana przez mieszkańca starego źródła ciepła), a także skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

ANKIETA MIESZKAŃCA ZWIĄZANA Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH