Szanowni Mieszkańcy.

Pragnę przypomnieć, iż od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy dot. nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu zakupionego na terytorium RP.

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym – właściciel  pojazdu  niebędącego  nowym  pojazdem,  sprowadzonego terytorium  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  jest  obowiązany zarejestrować  pojazd  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  terminie  30  dni  od dnia jego sprowadzenia.
Jednocześnie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym stanowi, iż: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić  w  terminie  nieprzekraczającym  30  dni  starostę  o  nabyciu  lub  zbyciu pojazdu.  

Wójt Gminy Boronów
/-/ Krzysztof Bełkot /-/