Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) GOPS w Boronowie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Boronów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego. Gmina Boronów złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego. Wnioski można złożyć:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2
 • przesyłając listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-283 Boronów ul. Dolna 2;
 • przesyłając za pośrednictwem ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Informacje dodatkowe:

 • wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.;
 • wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł;
 • wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek;
 • dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576);
 • przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego;
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy;
 • informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 • prosimy o podawanie we wnioskach adresu e-mail, na który zostanie przekazana informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu e-mail, informację będzie można odebrać osobiście w terminie ustalonym z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku.

Wzór wniosku do pobrania