Urząd Gminy Boronów informuje, że zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

            Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Boronów przedkładają w formie pisemnej Wójtowi Gminy Boronów, a osoby prawne Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, tj. do czasu sporządzenia następnej Informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

            Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.