loga ma

Gmina Boronów zakończyła realizację projektu pt. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,2 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boronów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.

Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie 4.1.1. „ Odnawialne źródła energii-ZIT”

Wartość inwestycji to 463 200,00 zł w tym wartość dofinansowania w wysokości 169 363,42 zł.