BON ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024r. można składać wnioski o bon energetyczny.
Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny jest wypłacany jednorazowo.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, bierze się pod uwagę w szczególności:
1) informacje w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
3) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 i 858),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
4) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 i 854).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zainteresowani mieszkańcy gminy Boronów mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2 w godzinach pracy ośrodka:
Poniedziałek, środa i czwartek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-16:00
Piątek 7:00-14:00

Kierownik GOPS
Barbara Witkowska

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA