W związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego
informujemy, iż
• skierowania do szpitala do godziny 18.00 wystawia lekarz rodzinny; mali
pacjenci będą mogli liczyć na opiekę m.in. w najbliżej położonych
placówkach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w
Częstochowie (tzw. „Parkitka”) oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
• po godzinie 18.00 dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Lublińcu; w razie potrzeby
przyjmujący dziecko lekarz wystawi skierowanie do szpitala; w
przypadku braku możliwości transportu dziecka w stanie nagłym przez
rodziców (opiekunów) szpital w Lublińcu zapewni transport do
odpowiedniego szpitala,
• karetkę pogotowia wzywamy do dziecka będącego w stanie zagrożenia
życia i zdrowia.
Numery telefonów:
Pogotowie – 999, 112
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Lublińcu – 34 350 63 63


Dyrekcja SP ZOZ w Lublińcu

Poniżej przedstawiamy listy mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli w Urzędzie Gminy Boronów deklaracje uczestnictwa i tym samym zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko- Tarnogórska- montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki”.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Gminę Boronów dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem Sars CoV 2 informujemy, że z dniem 1 lipca br. zostaje zawieszona możliwość udzielania telefonicznych porad prawnych i obywatelskich.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2022 rok. Dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis) Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

RAPORT

od 4 maja 2023 zostaje przywrócony obowiązek:

  • posiadania szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • okresowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

PLAKAT INFORMACYJNY

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”


W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.