Samorządowe pismo „Wspólnota” zaprezentowało ranking dotyczący kondycji finansowej samorządów. Tym razem zbadano wysokość nadwyżki operacyjnej za lata 2020 – 2022. Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.

W tym prestiżowym zestawieniu Gmina Boronów z nadwyżką w wysokości 1462,77 zł/na mieszkańca zajęła I miejsce w województwie śląskim, w kategorii gmin wiejskich oraz bardzo wysokie, 32 miejsce na 1513 gmin wiejskich sklasyfikowanych w rankingu ogólnokrajowym.

Tak wysokie lokaty potwierdzają prawidłowe zarządzanie gminnymi finansami.

W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci  ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego  z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauki.

Na uroczystej gali, która odbyła się w hotelu Sheraton w Warszawie, Wójt Gminy Krzysztof Bełkot odebrał nagrodę dla Gminy Boronów:

– pierwsze miejsce w Województwie Śląskim

Wszystkie gminy były oceniane według 63 wskaźników do których należały między innymi:

dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych  bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Ranking „Gmina Dobra do Życia” zostały objęte patronatem: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

gdz1gdz2

Raport - Gmina Dobra do Życia 2023

W związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego
informujemy, iż
• skierowania do szpitala do godziny 18.00 wystawia lekarz rodzinny; mali
pacjenci będą mogli liczyć na opiekę m.in. w najbliżej położonych
placówkach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w
Częstochowie (tzw. „Parkitka”) oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
• po godzinie 18.00 dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Lublińcu; w razie potrzeby
przyjmujący dziecko lekarz wystawi skierowanie do szpitala; w
przypadku braku możliwości transportu dziecka w stanie nagłym przez
rodziców (opiekunów) szpital w Lublińcu zapewni transport do
odpowiedniego szpitala,
• karetkę pogotowia wzywamy do dziecka będącego w stanie zagrożenia
życia i zdrowia.
Numery telefonów:
Pogotowie – 999, 112
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Lublińcu – 34 350 63 63


Dyrekcja SP ZOZ w Lublińcu

W związku z awarią na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.07.2023 r. do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody:

1. ul. Młyńska
2. ul. Wolności: numery nieparzyste od 69 do końca, numery parzyste od 70 do końca
3. sołectwo Grojec
4. sołectwo Hucisko

Jednocześnie informujemy, że w dniach 24.07.2023 r. i 25.07.2023 r. do czasu odpowietrzenia i wypłukania końcówek sieci może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody oraz spadki ciśnienia u odbiorców.

Za niedogodności związane z prowadzeniem powyższych prac przepraszamy.

Poniżej przedstawiamy listy mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli w Urzędzie Gminy Boronów deklaracje uczestnictwa i tym samym zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko- Tarnogórska- montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki”.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Gminę Boronów dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem Sars CoV 2 informujemy, że z dniem 1 lipca br. zostaje zawieszona możliwość udzielania telefonicznych porad prawnych i obywatelskich.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2022 rok. Dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis) Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

RAPORT

od 4 maja 2023 zostaje przywrócony obowiązek:

  • posiadania szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • okresowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

PLAKAT INFORMACYJNY