Po trwającej ponad 6 tygodni procedurze przetargowej udało nam się wyłonić wykonawcę inwestycji Budowy zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie. Całkowity koszt inwestycji to 9.196.796,10 zł brutto,  a uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład" to kwota 6.840.792,85 zł.
Ten największy pod względem kwoty projekt w historii Gminy Boronów, będzie realizowała lokalna firma – P.U.H DOMAX, Arkadiusz Mika a nadzór inwestorski będzie sprawować Biuro Inżynierskie Jarosława Adamusa z Częstochowy. Zakończenie całości prac planowane jest na grudzień 2023 r.

zdjecie umowa 2

Inwestycja zakłada wykonanie budynku, który będzie podzielony na trzy strefy. Pierwsza mieszcząca administracyjne pomieszczenia klubu sportowego, druga przeznaczona dla zawodników, sędziów, trenerów oraz osób obsługujących treningi i zawody sportowe w skład której wchodzą pomieszczenia szatniowe, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Trzecia część to strefa ćwiczeń i wypoczynku w postaci siłowni , sauny oraz kręgielni.
Budowa bogato wyposażonego zaplecza z pewnością zachęci szerokie rzesze naszych mieszkańców do uprawiania sportu oraz przyczyni się do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu.

zdjęcie umowa

loga ma

Gmina Boronów zakończyła realizację projektu pt. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,2 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boronów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.

Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie 4.1.1. „ Odnawialne źródła energii-ZIT”

Wartość inwestycji to 463 200,00 zł w tym wartość dofinansowania w wysokości 169 363,42 zł.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego.

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

* pompy ciepła,

* ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

* 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,

* 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

NIE SKŁADAJ WNIOSKU JEŚLI:

*członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek,

*w twoim domu wykorzystywana jest energia elektryczna z mikroinstalacji,

*Ty lub członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego,

*twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który: 

-prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,

-jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, 

-sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych,

* członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku do innych źródeł ciepła, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie.

„Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę” /Horacy/

Mieszkańcy Boronowa i zaproszeni dostojni goście 28 listopada 2022 wzięli udział w pięknej i podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika na mogile wojennej Żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, którzy znaleźli swe miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Boronowie, a polegli w boju 1 września 1939 roku, w okolicy przysiółka Doły i Zumpów. 1 września 1939 roku, żołnierze 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, działającego w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec" prowadzili zacięte walki opóźniające przeciwko IV Korpusowi Armii Niemieckiej. Do najbardziej znanych należy bój w obronie pozycji „Lubliniec", której przez wiele godzin heroicznie bronił I batalion 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty strzegący głównej pozycji opóźniającej na linii rzeki Liswarty. Dzięki twardej obronie i aktywnym działaniom zaczepnym, zamiary nieprzyjaciela zostały udaremnione. W czasie zaciętych walk śmierć ponieśli bohaterowie spoczywający w Boronowie.

Całość artykułu do pobrania w pliku pdf

Urząd Gminy Boronów informuje, że zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

            Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Boronów przedkładają w formie pisemnej Wójtowi Gminy Boronów, a osoby prawne Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, tj. do czasu sporządzenia następnej Informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

            Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W piątek, 2 grudnia Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauki.

Na uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, Wójt Gminy Krzysztof Bełkot odebrał dwie nagrody dla Gminy Boronów:

– pierwsze miejsce w Województwie Śląskim

- trzecie miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców.

Wszystkie gminy były oceniane według 63 wskaźników do których należały między innymi:

dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych  bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

GALERIA ZDJĘĆ