W dniu 27 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach, podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. Dokument podpisały następujące strony: Gmina Boronów reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Bełkota, Gmina Koszęcin reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Seniówa, Miasto Kalety reprezentowane przez Burmistrza Klaudiusza Kandzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmistrza Michała Skrzydło oraz Miasto Woźniki reprezentowane przez Burmistrza Michała Aloszko.

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych - uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

Ponadto, klaster energii to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich inicjatyw. Formuła klastra jest otwarta i w przyszłości można będzie go powiększyć m.in. o osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy).

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) GOPS w Boronowie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Boronów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego. Gmina Boronów złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego. Wnioski można złożyć:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2
 • przesyłając listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-283 Boronów ul. Dolna 2;
 • przesyłając za pośrednictwem ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Informacje dodatkowe:

 • wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.;
 • wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł;
 • wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek;
 • dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576);
 • przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego;
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy;
 • informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 • prosimy o podawanie we wnioskach adresu e-mail, na który zostanie przekazana informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu e-mail, informację będzie można odebrać osobiście w terminie ustalonym z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku.

Wzór wniosku do pobrania

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów"

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkowznajdują się informacje o:

- obowiązujących przepisach i procedurach w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;

- podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej podjęcie decyzji
o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty;

- dostępnych programach finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ 
PN.„BUDOWA RUROCIĄGU
PRODUKTOWEGO BORONÓW - TRZEBINIA WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI”
 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą
w Koluszkach orazZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(zwanych Generalnym Wykonawcą Inwestycji) działając
w imieniu PERN S.A. z siedzibą w Płocku (Inwestor)
zawiadamia, że odbędą się oględziny nieruchomości,
podczas których zostanie spisany protokół opisujący
stan nieruchomości po pracach budowlanych w realizacji
Inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego
Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi” w terminie podanym w poniższym zestawieniu: