Rok 2022 jest dla nas niewątpliwe rokiem inwestycji, a co za tym idzie, rokiem prężnego rozwoju Gminy Boronów.

Dnia 16 lutego 2022 roku premier Mariusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Decyzja o otrzymaniu środków zapadła przy wsparciu Posła Ziemi Lublinieckiej Andrzeja Gawrona.

W związku z powyższym Gmina Boronów otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

1. Rozbudowę ulicy Korfantego

2. Budowę ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej

            Koszt pierwszego zadania wynosi 1 603 392 zł, w ramach funduszu gmina otrzyma 70% dofinansowania, co stanowi 1 100 000 zł.

            Koszt drugiego zadania to 731 933 zł a kwota dofinansowania na poziomie 50% wyniosła 365 000 zł.

Oby dwie inwestycje umożliwią rozwój przestrzenny centrum miejscowości, poprzez zapewnienie dostępu do nowo wydzielanych działek, na terenie atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym oraz pod względem dostępności do instytucji, podmiotów gospodarczych oraz punktów transportu zbiorowego.

Nowe, asfaltowe drogi wraz z oświetleniem zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa oraz poprawią komfort życia mieszkańców. Ponadto zostanie rozbudowana infrastruktura wodociągowa, kanalizacja sanitarna, konieczna do zamieszkania oraz kanalizacja deszczowa, co umożliwi odwodnienie korpusu drogi oraz posesji.

Inwestycje wpłyną zatem na poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz zagospodarowanie terenu i zdecydowanie przełożą się na rozwój lokalny, powodując większą atrakcyjność Gminy dla potencjalnych inwestorów.

droga2

droga1

Szanowni Mieszkańcy.

Pragnę przypomnieć, iż od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy dot. nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu zakupionego na terytorium RP.

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym – właściciel  pojazdu  niebędącego  nowym  pojazdem,  sprowadzonego terytorium  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  jest  obowiązany zarejestrować  pojazd  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  terminie  30  dni  od dnia jego sprowadzenia.
Jednocześnie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym stanowi, iż: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić  w  terminie  nieprzekraczającym  30  dni  starostę  o  nabyciu  lub  zbyciu pojazdu.  

Wójt Gminy Boronów
/-/ Krzysztof Bełkot /-/

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu  z pierwszego Biegu Mikołajkowego wzdłuż Leńcy zoorganizowanego na terenie naszej Gminy.

Link do filmu:Bieg Mikołajkowy BIEG

Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Programem zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który co kwartał przygotowuje – wespół z Polskim Alarmem Smogowym i we współpracy z Bankiem Światowym – ranking gmin i miast, które najaktywniej z „Czystego Powietrza” korzystają. W rankingu wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych (dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców).
W edycji rankingu za III kwartał 2021 r. kolejny raz rewelacyjnie wypadła Gmina Boronów, która zajęła 5 miejsce w Polsce.
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na II piętrze w pokoju nr 7.

Ranking III