Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Programem zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który co kwartał przygotowuje – wespół z Polskim Alarmem Smogowym i we współpracy z Bankiem Światowym – ranking gmin i miast, które najaktywniej z „Czystego Powietrza” korzystają. W rankingu wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych (dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców).
W edycji rankingu za III kwartał 2021 r. kolejny raz rewelacyjnie wypadła Gmina Boronów, która zajęła 5 miejsce w Polsce.
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na II piętrze w pokoju nr 7.

Ranking III

Rondo

 

herb50 biały alfa

Bardzo wysokie miejsce zajęła nasza gmina w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia". Ranking ten  badał jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, a opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie gminy były oceniane według 48 wskaźników do których należały między innymi: dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

W tym kompleksowym zestawieniu Gmina Boronów zajęła 26 miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców oraz drugie miejsce w województwie śląskim.

W tej samej kategorii pozostałe gminy z powiatu lublinieckiego zajmują następujące lokaty: 

  • Pawonków - 82  

  • Kochanowice - 86

  • Koszęcin - 94

  • Woźniki -158 

  • Ciasna - 169

  • Herby - 236

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

RAPORT GMINA DOBRA DO ŻYCIA

 

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
W Gminie Boronów udało nam się uzyskać przyrost szczepień na poziomie 7,43 punktu procentowego, co oznacza, że w powiecie lublinieckim zajęliśmy drugie miejsce.
Z tego tytułu przysługuje nam nagroda w wysokości 500.000,00 zł, która musi być przeznaczona na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Konkurs na Sołtysa Roku

              Mamy przyjemność poinformować, że Wszyscy Sołtysi naszych Sołectw zostali nominowani do tytułu Sołtys Roku w akcji Mistrzowie Agro. Plebiscyt jest organizowany przez „Dziennik Zachodni”. Głosowanie kończy się 4 listopada o godz. 22:00.

Można głosować oczywiście poprzez stronę internetową „Dziennika Zachodniego” https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2021%2C1010135/?groupId=93171, ale także wysyłając sms. Liczba oddawanych głosów jest nieograniczona. Wysyłanie wiadomości jest odpłatne (2,46 zł +VAT). Wiadomości wysyła się na nr 72355 o treści:

Pani Bronisława Kulisz: KTS.341

Pani Urszula Mzyk: KTS.294

Pani Krystyna Nowak: KTS.379

Pan Marcin Kott: KTS.210